Zwroty w sklepie Grube.pl

1. Kupujący ma prawo – zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta– odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie bezpośrednio w Sklepie lub nadanie listem poleconym lub drogą elektroniczną w terminie do 30 dni od daty objęcia w posiadanie zamówionego produktu przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Kupujący ma prawo skorzystać, określone są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Postanowienia ust. 1 powyżej stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. Dla zachowania wyżej wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący jest zobowiązany do odesłania do siedziby firmy Narzędzia dla Leśnictwa GRUBE Sp. z o.o. na własny koszt zakupionych towarów lub przekazać je osobie upoważnionej przez Przedsiębiorcę w siedzibie Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

4. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć zwracany towar, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

5. Koszty odesłania towaru przez Kupującego do Sprzedającego ponosi Kupujący i nie podlegają one zwrotowi.

6. Zwrot środków finansowych w wysokości ceny towaru oraz poniesionych kosztów dostawy towaru przez Sprzedającego do Kupującego nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sklep zwróconego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu w tym w szczególności poprzez wykonanie przelewu lub przekazu na wskazane przez Kupującego konto, jeżeli nastąpiła wcześniejsza zapłata za towar. Możliwy jest także odbiór osobisty, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów dodatkowych.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Podmiotom nie będącym konsumentami w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1.

Formularz o odstąpieniu od umowy