Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży detalicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzonego przez Narzędzia dla Leśnictwa GRUBE Sp. z o.o. publikowanego pod adresem www.sklep.grube.pl zwanego dalej Sklepem, w tym w szczególności zasady składania zamówień na produkty, realizacji zamówień, zapłaty za produkty, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy, postępowania reklamacyjnego. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

I. Informacje ogólne

1. Właścicielem Sklepu jest firma Narzędzia dla Leśnictwa GRUBE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Obornicka 14a, 62-002 SUCHY LAS zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000129360; REGON: 630134939; NIP: 781-00-14-026, nr rachunku bankowego 54 1090 1463 0000 0000 4600 1988; kapitał zakładowy: 500 000 zł, opłacony w całości.

2. Kupujący może kontaktować się ze Sklepem w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

a. pisemnej na adres: ul. Obornicka 14a, 62-002 Suchy Las,
b. bezpośrednio w siedzibie firmy Narzędzia dla Leśnictwa GRUBE sp. z o.o.
c. drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: sklep@grube.pl;
d. telefonicznie pod numerami telefonu: 61 8115 515, 608 696 898.

3. Sklep świadczy następujące usługi na rzecz Klientów:

a. sprzedaż produktów szczegółowo określonych na stronie internetowej www.grube.pl;
b. udostępnienie Użytkownikowi indywidualnego konta, pozwalającego na korzystanie z usług Sklepu oraz dokonywanie zakupu produktów;
c. otrzymywanie przez Klienta za jego zgodą, bezpłatnych informacji dotyczących Sklepu, na podany przez Klienta adres e-mail oraz inne usługi informacyjne (Newsletter).

4. Przedmiotem transakcji są towary znajdujące się w ofercie Sklepu wymienione na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia.

5. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto, wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które są określone w tabeli dostępnej dla Kupującego w trakcie składania zamówienia a także w odpowiedniej zakładce znajdującej się na stronie internetowej Sklepu oraz zależą od sposobu dostarczenia produktu wybranego przez Kupującego oraz od wartości i wielkości zamówienia. Koszty dostawy zostaną dodane do wartości Zamówienia zgodnie z wyborem dostawy dokonanym przez Kupującego Całkowity koszt zamówienia, na który składa się cena zamówionych produktów wraz z kosztem ich dostawy wskazany jest w „koszyku” przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

7. Wszystkie oferowane towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz objęte gwarancją producenta.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, kosztów dostawy, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów. Zmiana cen nie dotyczy towarów, których przyjęcie zamówienia zostało potwierdzone przez Sklep.

9. Na stronie internetowej Sklepu mogą znajdować się informacje o pakietach promocyjnych obniżających ceny towarów, zgodnie z rabatem określonym każdorazowo na stronie danego towaru.

10. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczana jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania puli towarów objętych tą formą sprzedaży. W razie złożenia przez Kupującego zamówienia i wyczerpania puli towarów objętych promocją, Kupujący zostanie poinformowany drogą e-mailową na adres podany przez niego lub telefonicznie w ciągu 24 godzin o braku możliwości realizacji zamówienia.

11. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.

12. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie wystawiany jest dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT (na życzenie), który dołączony jest do każdej przesyłki.

13. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

14. Na stronie internetowej Sklepu znajduje się Regulamin Sklepu.

II. Warunki zamawiania i sprzedaży

1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu, Kupujący powinien spełnić następujące warunki złożenia zamówienia:

a. wejść na stronę internetową dostępną pod adresem www.grube.pl
b. dokonać wyboru towarów aktualnie dostępnych w Sklepie poprzez skorzystanie z przycisku „Dodaj do koszyka”
c. wcisnąć (kliknąć) na napis „Koszyk” znajdujący się na środku, w górnej części strony internetowej
d. wybrać sposób dostawy towaru oraz wybrać sposób płatności za zamówione towary
e. zalogować się na posiadane przez Kupującego konto internetowe (jeżeli Kupujący wcześniej wyraził zgodę na założenie konta internetowego w Sklepie) lub wypełnić formularz „danych zamawiającego”
f. zapoznać się z treścią zamieszczonego na stronie www.grube.pl Regulaminu Sklepu
g. zaakceptować zamieszczony na stronie www.grube.pl Regulamin Sklepu
h. zatwierdzić zamówienie poprzez skorzystanie z przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

2. Zamówienia można składać również telefonicznie pod numerem telefonu 61 8115 515.

3. Zamówienia na stronie internetowej są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

4. Zamówienia telefoniczne są przyjmowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 17:00.

5. W celu złożenia zamówienia poprzez zalogowanie się na posiadanym w Sklepie koncie internetowym, konieczne jest jego założenie. Rejestracja konta jest bezpłatna i dobrowolna. Na koncie gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie. Utworzenie konta umożliwia Klientowi realizację zamówień bez każdorazowego podawania danych, wgląd do statusów zamówień, wgląd do historii zamówień, możliwość uzyskania kodów rabatowych i korzystania z nich.

6. W celu rejestracji konta Klienta należy wypełnić formularz „danych zamawiającego” poprzez wypełnienie odpowiednich rubryk oraz podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Klient powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowaniu poufności hasła dostępu do konta.

7. Po wypełnieniu przez Klienta formularza „danych zamawiającego”, po zapoznaniu się przez Klient i zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu wraz z załączoną Klauzula informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz potwierdzeniu woli założenia konta poprzez naciśnięcie przycisku „Załóż konto” na adres e-mail podany przez Klienta zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne prawem wymagane informacje.

8. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Sklepem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

9. Świadczenie usług w ramach Konta, o którym mowa ust. 5 powyżej ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sklepem dotyczącą Konta w każdym czasie za pośrednictwem Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Rozwiązanie nie jest możliwe w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta i w takiej sytuacji rozwiązanie nastąpi z chwilą zrealizowania zamówienia.

10. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce Newsletter. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient będzie otrzymywać na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sklep. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z Newslettera w dowolnej formie, w tym: korzystając z Formularza kontaktowego na stronie www.grube.pl lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@grube.pl lub listownie na adres: Narzędzia dla Leśnictwa GRUBE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Obornicka 14a, 62-002 Suchy Las lub poprzez kliknięcie linku rezygnacji zawartego w każdym otrzymanym Newsletterze.

11. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia złożonego przez Kupującego będzie komunikat nadany przez Sprzedawcę drogą e-mailową na adres podany przez Kupującego potwierdzający przedmiot zamówienia, ilość towarów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, płatności, sposób i termin zapłaty czas realizacji zamówienia oraz dane Kupującego oraz Sklepu.

12. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym umowy sprzedaży. Umowa ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem sytuacji, w której towar odbierany jest osobiście przez Klienta, wówczas miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta punkt odbioru.

13. Realizacja zamówienia, potwierdzonego w sposób określony wyżej, rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu:

a. wysłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep w przypadku wyboru sposobu zapłaty przy odbiorze produktów;
b. wpływu pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy Sklepu w przypadku wyboru płatności przelewem;
c. lub po uzyskaniu przez Sklep autoryzacji operacji w przypadku wyboru formy zapłaty on-line.

10. Realizacja zamówienia kończy się z chwilą dostarczenia towaru Klientowi bądź z chwilą jego odbioru osobiście przez Klienta.

11. Zamówiony towar będzie dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS lub DHL pod wskazany przez Klienta adres bądź osobiście zgodnie z dyspozycją złożoną przez klienta w chwili składania zamówienia. Klient ponosi koszty dostawy określone w zakładce Koszty i sposoby dostawy oraz w tabeli dostępnej dla Kupującego w trakcie składania zamówienia według swojego wyboru.

12. Czas dostarczenia produktu uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy. Przy wyborze Poczty Polskiej jako sposobu dostawy zamówionych towarów czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 10 dni roboczych. Przy wyborze firmy kurierskiej GLS lub DHL jako sposobu dostawy zamówionych towarów czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych.

13. Możliwy jest również odbiór osobisty, na warunkach uprzednio uzgodnionych ze Sprzedawcą.

14. O szczegółach zamówienia i zmianach statusu zamówienia informujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

15. Wszystkie towary oferowane na stronie internetowej Sklepu są towarami dostępnymi z wyjątkiem towarów objętych pakietami promocyjnymi, których ilość jest ograniczona.

16. Wszelkie zapytania dotyczące warunków sprzedaży i obsługi klienta, prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: sklep@grube.pl.

III. Sposób płatności

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar, w tym za koszty dostawy, zgodnie ze stawkami określonymi w zakładce Koszty i Sposób Dostawy. W Sklepie płatności za towar można dokonywać wyłącznie w złotych polskich (PLN), w następujący sposób:

a. przelewem na rachunek bankowy Sklepu nr 54 1090 1463 0000 0000 4600 1988 prowadzony przez SANTANDER S.A. – po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę;
b. gotówką przy odbiorze towaru – zapłata kurierowi przy odbiorze lub w punkcie odbioru osobistego;
c. przelewem on-line za pośrednictwem serwisu PayU.pl. – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez spółkę PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273499;

2. W przypadku wyboru formy przelew, towar będzie wysyłany po wpływie pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy Sklepu.

3. W przypadku wyboru formy zapłaty on-line, towar będzie wysyłany po uzyskaniu autoryzacji operacji.

4. Kupujący, który wybrał opcję płatności przelewem lub on-line, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przez wiadomość wysłaną drogą elektroniczną przez Kupującego, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

5. Zasady dokonywania płatności przez Kupującego za pośrednictwem Systemu PayU.pl:

a. Płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
b. Sklep w swoim serwisie udostępnia Kupującemu odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu PayU.pl za pośrednictwem Systemu PayU.pl.
c. Kupujący, po zatwierdzeniu formularza transakcji w sklepie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu PayU.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:

 • w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu PayU.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym,
 • w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu PayUi.pl będącego bankiem,
 • w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu PayU.pl.

6. W celu dokonania płatności Kupujący powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu PayU.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System PayU.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.

7. Bezpieczeństwo transakcji zapewnia i gwarantuje PayU S.A. operator systemu PayU.pl

IV. Zwroty

1. Kupujący ma prawo – zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta– odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie bezpośrednio w Sklepie lub nadanie listem poleconym lub drogą elektroniczną w terminie do 30 dni od daty objęcia w posiadanie zamówionego produktu przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Kupujący ma prawo skorzystać, określone są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Postanowienia ust. 1 powyżej stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. Dla zachowania wyżej wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący jest zobowiązany do odesłania do siedziby firmy Narzędzia dla Leśnictwa GRUBE Sp. z o.o. na własny koszt zakupionych towarów lub przekazać je osobie upoważnionej przez Przedsiębiorcę w siedzibie Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

4. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć zwracany towar, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

5. Koszty odesłania towaru przez Kupującego do Sprzedającego ponosi Kupujący i nie podlegają one zwrotowi.

6. Zwrot środków finansowych w wysokości ceny towaru oraz poniesionych kosztów dostawy towaru przez Sprzedającego do Kupującego nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sklep zwróconego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu w tym w szczególności poprzez wykonanie przelewu lub przekazu na wskazane przez Kupującego konto, jeżeli nastąpiła wcześniejsza zapłata za towar. Możliwy jest także odbiór osobisty, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów dodatkowych.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Podmiotom nie będącym konsumentami w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1.

V. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sklep jako Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, będącego konsumentem za niezgodność z umową towaru zamówionego przez konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz w Kodeksie Cywilnym.

2. Na towary dostępne w Sklepie ich producenci mogą udzielać gwarancji na warunkach określonych przez nich w załączonych do towarów kartach gwarancyjnych wystawionych przez gwaranta. Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w zakładce na stronie Sklepu.

3. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

4. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi, na podstawie art. 558 par 1 Kodeksu Cywilnego jest wyłączona.

VI. Reklamacje składane przez konsumentów

1. Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji zakupionego towaru, gdy jest on niezgodny z umową.

2. Kupujący może składać reklamację:

a. w siedzibie firmy Narzędzia dla Leśnictwa GRUBE sp. z o.o.
b. pisemnie na adres firmy Narzędzia dla Leśnictwa GRUBE sp. z o.o.
c. drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: ssiewert@grube.pl
d. telefonicznie pod numerami telefonu: 61 8115 515, 608 696 898

3. Klient składając reklamację poinformuje Sklep określając rodzaj niezgodności oraz oczekiwania w stosunku do realizacji zobowiązań Sklepu. Złożenie reklamacji może zostać dokonane poprzez czytelne wypełnienie zalecanego formularza reklamacji, którego wzór można pobrać TUTAJ.

4. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie na adres Sklepu, Sklep zwraca Kupującemu koszty przesyłki pocztowej, w wysokości odpowiadającej najtańszemu zwykłemu sposobowi dostarczenia przesyłki oferowanej przez Sklep.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep. Za dzień otrzymania reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego towaru do Sklepu. Jeżeli Sklep w ciągu 14 dni nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, że reklamacja została uznana. Czas dokonania naprawy lub wymiany towaru zgodnie z żądaniem reklamacji będzie możliwie najkrótszy.

6. Klienta ma prawo żądać doprowadzenia nabytego towaru, do stanu zgodnego z umową poprzez jego nieodpłatną naprawę albo wymiany towaru na nowy, wolny od wad. W przypadku, gdy Sklep nie zdoła uczynić zadość żądaniu Kupującego w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności w tym w szczególności nadmierne koszty, kupujący może domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Koszty dostawy do klienta nowego lub naprawionego produktu ponosi Sklep.

7. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

VII. Reklamacje składane przez podmioty nie będące konsumentami

1. Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru, jeżeli towar posiada wady fizyczne lub prawne.

2. Zawiadomienia Sklepu o wadzie towaru należy wysyłać do siedziby firmy Narzędzia dla Leśnictwa GRUBE sp. z o.o. w formie listu poleconego.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep. Czas dokonania naprawy lub wymiany towaru zgodnie z żądaniem reklamacji będzie możliwie najkrótszy.

4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

5. W zakresie uregulowanym w niniejszym regulaminie do rozpatrywania reklamacji złożonej przez podmiot nie będący konsumentem, stosuje się postawienia Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady.

VIII. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej również „RODO” wskazanych w § 4 ust. 6 Regulaminu jest Właściciel Sklepu (zwany dalej również „Administratorem Danych Osobowych”).

Dane są przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w RODO i Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Właściciel Sklepu przed rozpoczęciem przetwarzania danych i w trakcie ich przetwarzania, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności Użytkownika o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych odpowiadający temu ryzyku, w tym w szczególności środki, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt a-d RODO.

Właściciel Sklepu jest uprawniony do przetwarzania danych, których jest Administratorem Danych Osobowych wyłącznie w zakresie czynności podejmowanych w celu należytego wykonania przedmiotu umowy.

Właściciel Sklepu zapewnia staranne zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz kontrole i nadzór przebiegu procesu przetwarzania na każdym jego etapie.
Wszelkie informacje przechowywane przez Właściciela Sklepi chronione są przy użyciu nowoczesnych technologii, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta (osoby fizycznej, na rzecz której Właściciel sklepu świadczy usługi określone w pkt I par 3 Regulaminu) zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu.

Wobec Klientów korzystających ze Sklepu, stosowana jest polityka prywatności obowiązująca u Właściciela Sklepu. Zakres przekazanych danych osobowych obejmuje:

 • imię i nazwisko Klienta,
 • adres zamieszkania Klienta,
 • numer telefonu
 • adres poczty elektronicznej (e-mail).

IX. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie produkty, nazwy i znaki handlowe towarów sprzedawanych w Sklepie są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

2. Informacje dotyczące towarów prezentowanych na stronach Sklepu i zgodne z danymi pozyskanymi od producentów.

3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

4. Zgodnie z art. 8 ust.3 pkt. 2 lit. B) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kupujący jest zobowiązany do nie umieszczania w witrynie Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym jednak niż siedem dni od dnia udostępnienia na stronie internetowej www.sklep.grube.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczas obowiązującego Regulaminu.

Załącznik nr 1 – Wzór formularza o odstąpieniu od Umowy

Pobierz formularz

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, podanych w związku z korzystaniem z usług Sklepu jest Narzędzia dla Leśnictwa GRUBE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie (ul. Obornicka 14a, 62-002 Suchy Las), zwana dalej „GRUBE”.

GRUBE uprawniona jest do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu:

 • prawidłowego wykonania usługi – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania tej usługi (art. 6 ust. 1b RODO),
 • w celu dochodzenia roszczeń – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu GRUBE, jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1f RODO),
 • w celu archiwizacyjnym – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu GRUBE jakim jest przeznaczenie wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1f RODO).
 • w celu reklamy produktów i usług (przekazania informacji czy też materiałów) GRUBE – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu GRUBE, jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1f RODO) oraz zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych w przyszłości (art. 6 ust. 1a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres korzystania z usługi Sklepu, a po złożeniu przez Panią/Pana odstąpienia lub innej formy rezygnacji za świadczonej usługi, bądź wypowiedzeniu umowy przez GRUBE – przez okres 13 lat od zakończenia okresu trwania usługi.

Ma Pani/Pan prawo:

 • dostępu do podanych z korzystaniem z usługi danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • do przenoszenia danych, czyli otrzymania od GRUBE przekazanych jej danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one
 • przetwarzane w celu zawarcia i wykonania usługi lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Ma Pani/Pan prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu GRUBE.

Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może być wycofana w dowolnej formie, w tym: korzystając z Formularza kontaktowego na stronie www.grube.pl lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@grube.pl lub listownie na adres: Narzędzia dla Leśnictwa GRUBE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Obornicka 14a, 62-002 Suchy Las
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do korzystania z usługi dostępu do Sklepu.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez GRUBE, w tym profilowaniu.